การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในยุค New Normal เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกของนักศึกษาครู The Development of Instructional Model Based on Blended Learning of New Normal to Enhance the Competency of Learning Management Design Based on Active Learning for Student Teacher

https://edujournal.bsru.ac.th/storage/1420/07%E0%B9%81%E0%B8%9D%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5-7-83.pdf