การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด Instructional Coaching เพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาวิชาชีพครู

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/The_New_Viridian/issue/view/17582