การพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร : กล้วยฉาบ วิสาหกิจชุมชนทำสวนมะพร้าวท่าเสา

บทความ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จังหวัดสมุทรสาคร : กล้วยฉาบ วิสาหกิจชุมชนทำสวนมะพร้าวท่าเสา