การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบวรมงคล. Developing a finished lesson on heat and change of matter for students in Mathayom1 at WatBowonmongkol School, 2565.

จิตตวิสุทธิ์ วิมุตติปัญญา, ศุภณัฐนิลเพ็ชร, วราภรณ์ ศรีอยุธย์, ธีรพัฒน์ จันษร, สุริยา อติวิทยาภรณ์, วรุณรัตน์   คนซื่อ และจริยาภรณ์ เจริญชีพ. การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูปเรื่องความร้อนและการเปลี่ยนแปลงของสสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดบวรมงคล. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 13. วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมประภากรคอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 714-722 หน้า.