การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์สําหรับบันทึกและแสดงผลแรงดันและ กระแสไฟฟ้าจากชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอเครื่องต้นแบบสําหรับบันทึกและแสดงข้อมูล กระแสและแรงดันไฟฟ้าจากชุดผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลแสงอาทิตย์ การพัฒนาแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ 1) พัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบสําหรับบันทึกและแสดงข้อมูลค่ากระแส และแรงดันไฟฟ้าจากแผ่นเซลแสงอาทิตย์และจุดต่อใช้งานของระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ข้อมูลที่ได้จากตัวตรวจจับกระแสไฟฟ้าและตัวตรวจจับแรงดันไฟฟ้าจะถูกส่งไปประมวลผล ยังไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino และบันทึกลงในแผ่น SD card ในรูปแบบของไฟล์ MS Excel และแสดงผลบนจอผลึกเหลว 2) พัฒนาโปรแกรม Solarcell graph ใช้สําหรับ แสดงผลข้อมูลแรงดันและกระแสไฟฟ้าจากแผ่นเซลแสงอาทิตย์และจุดต่อใช้งานของระบบ ผลิตกระแสไฟฟ้าบนสมาร์ทโฟนแบบเวลาจริงผ่านช่องทางบลูธูท ผลการทดสอบพบว่า อุปกรณ์ต้นแบบสามารถบันทึกค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าได้ในลักษณะของ Data logger โดยบันทึกเป็นไฟล์ MS Excel บน SD card โดยจะบันทึก วัน เดือน ปี เวลา ค่าแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าจากทั้งแผ่นเซลแสงอาทิตย์และเอาท์พุตของชุดผลิตกระแสไฟฟ้า โดยทํา การบันทึกทุก ๆ 5 นาที และบันทึกแยกไฟล์ 1 ไฟล์ต่อ 1 วัน ส่วนโปรแกรม