การพัฒนาตู้เพาะเห็ดอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

       งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการพัฒนาตู้เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานอัจฉริยะด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานในตู้ขนาดเล็กที่สามารถนำไปปลูกได้ในบริเวณแคบและสามารถควบคุมอุณหภูมิในการปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานในช่วง 25-33 ๐C ควบคุมความชื้นในการปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานอยู่ในช่วง 70-90 %RH ระบบควบคุมทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในการวิจัยครั้งนี้ได้เปรียบเทียบในด้านปริมาณและความสมบูรณ์ของผลผลิตที่ได้ของการปลูกในตู้อัจฉริยะโดยการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น เพื่อเปรียบเทียบกับการปลูกแบบไม่มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น พบว่าเห็ดในตู้ปลูกเห็ดอัจฉริยะ มีอัตราการงอกในปริมาณมากกว่าและเจริญเติบโตได้เร็วกว่า ดอกเห็ดมีลักษณะสมบูรณ์กว่า ทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้ในปริมาณมากกว่าและยืดระยะเวลาเก็บผลผลิตได้ยาวนานกว่าถึง 2 เดือน

อ่านต่อ