การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (The Development of Evaluation of Role Performance Indicators for the University Council of Rajabhat University)

การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (The Development of Evaluation of Role Performance Indicators for the University Council of Rajabhat University)