การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

http://grad.vru.ac.th/pdf-journal/JourTs64_15-3/4.%20%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%20%20%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B9%82%E0%B8%8D%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8A%2046-60.pdf