การพัฒนางานประจำของครูสู่งานวิจัย THE DEVELOPMENT OF THE TEACHER’S ROUTINE TO RESEARCH

บทคัดย่อ
ครูเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อการชี้นำ ดำเนินการ สร้างสรรค์ แก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาในทุกระดับการเรียนรู้ มีความสำคัญในการสร้างคนดี คนเก่ง ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า บทบาทหน้าที่ของครู งานประจำของครูนั้นมีมากมายหลายด้าน บางงานอาจราบรื่นบางงานอาจเกิดปัญหา ซึ่งงานของครูทุกงานล้วนแล้วแต่จำเป็นต้องใช้ความตั้งใจทุ่มเทให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีมีคุณภาพ หากแต่แนวทางการพัฒนาให้งานดีมีคุณภาพนั้นจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าใจรายละเอียด
และขั้นตอน วิธีการต่างๆ การใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนา แก้ปัญหา แสวงหาองค์ความรู้ใหม่ หรือขยายองค์ความรู้เดิมที่มีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นย่อมทำให้การทำงานประจำของครูมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่สะดวก รวดเร็ว และมีมาตรฐาน “การพัฒนางานประจำของครูสู่งานวิจัย” เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตการทำงานของครูอาจเป็นปัญหาที่กำลังรอแนวทางการแก้ไข อาจเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน อาจเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา หากแต่การพัฒนางานประจำของครูที่มีอยู่มากมายไปสู่งานวิจัยนั้นขาดการสนับสนุนส่งเสริม ทั้งในแง่มุมของการให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำ
วิจัยซึ่งส่งผลไปสู่ผู้เรียน หน่วยงาน องค์กร สังคม และประเทศชาติต่อไป
คำสำคัญ: งานประจำของครู, งานวิจัย, การพัฒนา

พนัส จันทร์ศรีทอง, ณัฐมน พันธุ์ชาตรี. (2566). การพัฒนางานประจำของครูสู่งานวิจัย THE DEVELOPMENT OF THE TEACHER’S ROUTINE TO RESEARCH. Journal of Educational Studies, 17(1), 24-38. Retrieved from https://edujournal.bsru.ac.th/publishes/22/articles/500

https://link.bsru.ac.th/vcv