การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป และสาขาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา (Creativity Thinking of Science and Mathematics Teacher Students that Learning Through STEM Workshops)

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ความคิด เชิงสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปและ สาขาคณิตศาสตร์ทผี่ ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างวิจัยได้มาโดยเทคนิคการ เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จานวน 15 คน และสาขา คณิตศาสตร์ จานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะ เต็มศึกษา แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับสะเต็มศึกษา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาคณิตศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และความคิดสร้างสรรค์โดยรวมหลังอบรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 2) นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์มีพัฒนาการด้านความรู้และความคิดสร้างสรรค์มากกว่าสาขา คณิตศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับความคิดเห็น มีแตกต่างกันอย่างไม่มี นัยสาคัญทางสถิติ