การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาด้านความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ความคิด เชิงสร้างสรรค์ และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไปและ สาขาคณิตศาสตร์ที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา กลุ่มตัวอย่างวิจัยได้มาโดยเทคนิคการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 15 คน และสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 15 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สะเต็มศึกษา แบบทดสอบวัดความรู้เก่ียวกับสะเต็มศึกษา แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ และแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และสาขาคณิตศาสตร์ มีความรู้เกี่ยวกับสะเต็มศึกษา และความคิดสร้างสรรค์โดยรวมหลังอบรมสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 2) นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์มีพัฒนาการด้านความรู้และความคิดสร้างสรรค์มากกว่าสาขา คณิตศาสตร์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนระดับความคิดเห็น มีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

คำสำคัญ: การอบรมเชิงปฏิบัติการ/ การคิดสร้างสรรค์/ สะเต็มศึกษา

link >> .pdf