การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน (CCR) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครูหลักสูตรการวัด ประเมิน และ วิจัยทางการ ศึกษา คณะ ครุศาสตร์ …

https://so06.tci-thaijo.org/index.php/jomld/article/view/250866