การพัฒนากระบวนการจัดการสินค้าคงคลังของร้านค้าปลีก

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าในการลดต้นทุนของร้านค้าปลีก และได้เครื่องมือการพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าร้านค้าปลีกโดยใช้ทฤษฎีการแบ่งประเภทสินค้าตามรอบการขายสินค้า (ABC Analysis) ซึ่งสามารถแบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท คือ สินค้าหมุนเวียนเร็วเป็นสินค้าที่มีขายได้ภายใน 3 วัน มีจํานวน 26 ชนิด สินค้าหมุนเวียนช้าเป็นสินค้าที่มีขายได้ภายใน 4-6 วัน มีจํานวน 27 ชนิด และสินค้าไม่มีการหมุนเวียน (Non Moving) เป็นสินค้าที่ไม่มีการขายภายใน 7 วัน มีจํานวน 27 รายการ ใช้วิธีการพยากรณ์อย่างง่าย (Naïve Forecasting) วิธีการพยากรณ์ด้วยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) วิธีการปรับเรียบเอ็กซ์โพแนนเชียลอย่างง่าย (Simple Exponential Smoothing Method) และวิธีการพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละความคาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) ทําการพิจารณาสินค้ากลุ่ม A ซึ่งมี ต้นทุนการสั่งซื้อสินค้าเกินความจําเป็นและต้นทุนการเสียโอกาสในการขายจากพฤติกรรมการซื้อเดิม 239,469.00 บาทต่อเดือน เมื่อทําการพยากรณ์ด้วยโปรแกรมการพยากรณ์อัตโนมัติทําให้ต้นทุนการซื้อสินค้าเกินความจําเป็นและการเสียโอกาสในการขายลดลงเหลือ99,025.80 บาทต่อเดือน คิดเป็นต้นทุนที่ลดลง 140,443.20 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละที่ลดลง 41.35 และวิธีการพยากรณ์แบบ Regression Analysis ตรงกับยอดขายจริงมากที่สุด คิดเป็น 53. 85