การพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าปลีก กรณีศึกษาร้าน AAA

     งานวิจัยการหาวิธีการพยากรณ์การสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าปลีกนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อหาวิธีการพยากรณ์ที่เหมาะสมของการสั่งซื้อสินค้าของร้านค้าปลีก และลดต้นทุนการ
สั่งซื้อสินค้าภายในร้าน โดยผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฎีการแบ่งประเภทสินค้าตามรอบการหมุนเวียน
(ABC Analysis) ซึ่งท าการแบ่งสินค้าออกเป็น 3 ประเภท คือ สินค้ากลุ่ม A เป็นสินค้าที่ขาย
ได้ภายใน 3 วัน มีจ านวน 26 รายการ สินค้ากลุ่ม B เป็นสินค้าที่ขายได้ภายใน 4-7 วัน มี
จ านวน 27 รายการ และสินค้ากลุ่ม C เป็นสินค้าที่ขายไม่ได้เกินกว่า 7 วันขึ้นไป มีจ านวน
29 ร ายก าร โดยสินค้ ากลุ่ม A และสินค้ากลุ่ม B ใช้วิธีการพยากรณ์อย่างง่ าย
(Naïve Forecasting) วิธีการพยากรณ์ด้วยการหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
และวิธีการพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยการ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยร้อยละความคาดเคลื่อนสมบูรณ์ (Mean Absolute Percentage
Error : MAPE) และสินค้าในกลุ่ม C ท าการยกเลิกการสั่งซื้อ ซึ่งหลังจากการปรับปรุงพบว่า
สามารถลดต้นทุนเฉลี่ยรวมของการจัดเก็บสินค้าลงได้จากเดิม 102,453.27 บาทต่อเดือน
ลดลงเหลือ 53,241.27 บาทต่อเดือน คิดเป็นผลต่างที่ลดลงได้ 49,212 บาทต่อเดือนหรือ
คิดเป็นร้อยละ 48.03