การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อนําเสนอกระบวนการวิศวกรสังคม กรณีพื้นที่ตําบลพลับพลาไชย อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

https://so13.tci-thaijo.org/index.php/MusBSRU/article/view/139/285