การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

ปัจจุบัน ประชากรโลก 2 ใน 3 เผชิญความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนน้ำ ประชากร 2,000 ล้านคนไม่มีน้ำสะอาดดื่ม
แม้โลกนี้จะมีน้ำปริมาณมากครอบคลุมพื้นที่กว่า 70% ของพื้นผิวโลก แต่ส่วนใหญ่เป็นน้ำทะเลประมาณ 97.5% ของน้ำทั้งหมดบนโลก ปัญหาการขาดแคลนน้ำจืดจึงเป็นปัญหาใหญ่ ส่งผลกระทบต่อผู้คน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหาคือการเปลี่ยนน้ำทะเลให้เป็นน้ำจืดด้วยไฟฟ้า กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับเซลล์ไฟฟ้าเคมีที่เรียกว่า “อิเล็กโตรไลซิส (Electrolysis)” …. อ่านต่อที่ https://medium.com/@watinee.ch/การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล-47465ed8cfae