การปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพครูในสถาบันการผลิตครู

ครูถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ หากประเทศใดมีครูที่มีความรู้ มีความสามารถในการสอนก็จะทำให้ประเทศนั้นมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ ความสามารถ  สถาบันการผลิตจึงต้องผลิตและพัฒนาครูให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีสมรรถนะในการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ แล้ว ยังต้องเป็นต้นแบบที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

จรรยาบรรณวิชาชีพ เป็นกฎเกณฑ์ในวิชาชีพ และเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมภายในของบุคคล  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกฎเกณฑ์ บรรทัดฐานในวิชาชีพ การปฏิบัติว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ดีควรปฏิบัติเพื่อให้เกิดการควบคุมในวิชาชีพที่ทุกคนยอมรับและปฏิบัติตาม จรรยาบรรณวิชาชีพครูจึงเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่สถาบันการผลิตครูจะต้องปลูกฝังและพัฒนาให้กับนักศึกษาครู เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเอาใจใส่ การให้ความรู้ การรักษาระเบียบวินัย การแสดงกริยามารยาท การสอนคุณธรรมให้กับผู้เรียน และการให้ผู้เรียนทำกิจกรรมต่าง ๆ จะทำให้นักศึกษาครูเกิดความรักและศรัทธาในวิชาชีพ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีงาม ได้รับความไว้วางใจจากสังคม ชุมชน อ่านต่อ