การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแต่ละหน่วยงานซึ่งทำให้บุคลากรมีความจำเป็นที่จะต้องปรับตัว เพื่อความอยู่รอดและการเจริญเติบโตในอนาคต ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้ปรับโครงสร้างขององค์กรไปสู่โครงสร้างระบบเครือข่าย โดยพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยลดขั้นตอนการท างาน ช่วยให้การตัดสินใจ และการประสานงานระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพนอกจากบุคลากรรุ่นใหม่ยังมีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสูงกว่าในอดีต จึงพร้อมที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของตนและกลุ่มมากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม ==>