การปรับตัวในสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: แนวคิดที่สังคมไทยยังให้ความสำคัญน้อยมาก

การปรับตัวในสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: แนวคิดที่สังคมไทยยังให้ความสำคัญน้อยมาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรุณรัตน์ คนซื่อ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ม.รภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2566.