การประยุกต์ใช้เทคนิค QFD เพื่อค้นหาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์กระถางรักษ์สิ่งแวดล้อมจากผักตบชวา