การประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์เพื่อการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ

    คุณสมบัติประการหนึ่งของการเป็นผู้สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติก็คือต้องรู้วิธีการและเทคนิคที่ดีในการสอน (สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ 2549: 125) กล่าวคือ ผู้สอนจะต้องรู้ว่าเรื่องที่ตนจะสอนนั้นจะใช้วิธีการสอนอย่างไร มีสื่อหรืออุปกรณ์อะไรบ้าง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนในเรื่องนั้นได้ง่ายที่สุด หากผู้สอนไม่รู้วิธีการและเทคนิคที่ดีพออาจนําไปสู่ความล้มเหลวในการสอนตลอดจนส่งผลให้ผู้เรียนท้อแท้และหมดกําลังใจในการเรียนได้ ดังนั้น วิธีการและเทคนิคการสอนจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติ