การประยุกต์ใช้ตารางภูมิศาสตร์ของ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันในการจัดหมวดหมู่ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (ม.ป.ป.). การประยุกต์ใช้ตารางภูมิศาสตร์ของระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกันในการจัดหมวดหมู่สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์. https://link.bsru.ac.th/5q9