การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร: สารพิษจากแบคทีเรีย1

อาหารทุกชนิดล้วนมีจุลินทรีย์อย่างน้อยหนึ่งชนิดขึ้นไป ยกเว้นแต่อาหารที่ผ่านการสเตอริไลซ์เท่านั้น โดยจุลินทรีย์บางชนิดมีส่วนช่วยในการสร้างรสชาติในอาหาร เช่นจุลินทรีย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการหมัก ขณะที่จุลินทรีย์บางชนิดเป็นสาเหตุของการเน่าเสียของอาหาร จึงจำเป็นต้องมีการรศึกษาจุลินทรีย์ในอาหารเพื่อเป็นการควบคุมจุลินทรีย์ในกระบวนการที่ไม่ต้องการให้จุลินทรีย์เจริญ 

https://medium.com/@ratchanu.me/การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในอาหาร-สารพิษจากแบคทีเรีย1-ff47580f6d1b