การบูรณาการองค์ความรู้: การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์

องค์ความรู้ที่มีความหลากหลายในยุคสมัยปัจจุบันและอนาคตนั้น ถือได้ว่าเป็นเสมือนปัญหาที่ดำรงอยู่
ในลักษณะของสิ่งละอันพันละน้อยในประเด็นความรู้ที่เป็นคุณประโยชน์ในการต่อเติมทักษะทางด้านการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมให้เกิดเป็นทักษะทางปัญญาและทักษะทางการปฏิบัติขึ้นภายในตนเอง
ของผู้เรียนทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม ซึ่งบทความวิชาการนี้ถือเป็นเสมือนบทเรียนเสริม
ที่ช่วยแสดงการบูรณาการในรูปแบบของการนำพาความรู้ที่เป็นปัญญาญาณอันล้ำค่าให้ตัวของนักศึกษา
ทางด้านการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิง
อุตสาหกรรมเพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือการตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่าง

Google Scholar 
Bsru.ac.th