การบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชร: การลำดับเนื้อหาและลักษณะสะท้อนทางสังคมวัฒนธรรม Phetchaburi Shadow Puppetry Prompts: Content Sequence and Socio-cultural Reflection

    บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการลำดับเนื้อหาและเนื้อหาการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรรวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะสะท้อนทางสังคมและวัฒนธรรมของการบอกเรื่อง ผลการศึกษาพบว่า การลำดับเนื้อหาการบอกเรื่องหนังตะลุงเมืองเพชรประกอบด้วย 1) การร้องเพลงนำ 2) การปฏิสันถาร 3) การบอกวัตถุประสงค์การแสดง 4) การถอดหมวกของตัวตลกบอกเรื่อง 5) การแนะนำชื่อคณะ 6) การกล่าวขอบคุณ 7) การกล่าวอวยพร 8) การขออภัย 9) การอนุรักษ์ 10) การบอกชื่อเรื่อง ส่วนลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่สะท้อนผ่านการบอกเรื่องของหนังตะลุงเมืองเพชร ได้แก่ 1) วัฒนธรรมการทักทายในสังคมไทย 2) วัฒนธรรมการขอบคุณและอวยพรในสังคมไทย 3) วัฒนธรรมการแก้บนในสังคมท้องถิ่น 4) การยกย่องให้เกียรติครูในสังคมไทย และ 5) ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์