การบริหารจัดการแสดงนาฏยศิลป์ กรณีศึกษา: โครงการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาครั้งที่ 6

https://link.bsru.ac.th/3f1