การบริหารจัดการประสิทธิภาพสำหรับหม้อไอน้ำ

การบริหารจัดการประสิทธิภาพสำหรับหม้อไอน้ำ

บทความฉบับนี้ได้ทำการรวบรวมการสูญเสียพลังงานของระบบหม้อไอน้ำ  อีกทั้งประเด็นปัญหาที่มักพบจากการใช้งานหม้อไอน้ำ และเสนอแนะวิธีการปรับปรุงแก้ไขที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการทำงานของผู้ควบคุมหม้อไอน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การบริหารจัดการประสิทธิภาพสำหรับหม้อไอน้ำนี้เกี่ยวข้องกับการควบคุมการสูญเสียพลังงานของระบบหม้อไอน้ำ อาทิเช่น การสูญเสียพลังงานความร้อนจากทางปล่องที่เกิดจากสัดส่วนเชื้อเพลิงกับอากาศที่ไม่เหมาะสมและยังทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ การควบคุมและบริหารจัดการไอเสียที่ปล่อยทิ้งปล่อง การสูญเสียความร้อนจากจากการระบายน้ำออก การสูญเสียความร้อนจากการแผ่รังสีความร้อน การบริหารจัดการการใช้ไอน้ำให้เหมาะสมต่อปริมาณการใช้งานในแต่ละช่วงเวลา การนำคอนเดนเสทกลับมาใช้ใหม่ และการลดการรั่วไหลของไอน้ำในหม้อไอน้ำ