การบริหารจัดการธุรกิจบันเทิง

ในปัจจุบันธุรกิจบันเทิงหรืออุตสาหกรรมบันเทิงมีอิทธิพลอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของโลกและของประเทศไทย ธุรกิจบันเทิงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวไปได้อย่างกว้างขวางจนกลายเป็นธุรกิจระหว่างประเทศได้เลยทีเดียว เนื่องจากธุรกิจบันเทิงหรืออุตสาหกรรมบันเทิงมีอัตราการเติบโตสูงและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อันเป็นผลมาจากความทันสมัยของสื่อบันเทิงซึ่งมีอย่างหลากหลายรูปแบบ จึงทำให้ธุรกิจบันเทิงหรืออุตสาหกรรมบันเทิงสามารถสร้างรายได้และเผยแพร่ชื่อเสียงประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักได้อย่างกว้างขวาง

https://medium.com/@nutt.de/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%87-3edc31ccea44