การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาสวนสมุนไพรบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาสวนสมุนไพรบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
Household Accounting for Sustainable Community Development for Ban Khok Kham Herb Garden, Samutsakhon Province.

ผศ.ดร.วรางคนางค์ สกลุวงศ์ ลี หยาน, อ.สมาพร ปัญญาวรายุทธ , อ.มรกต ภู่ทอง, ผศ.ภัทิรา มาศมาลัย, อ.บดินทร์ มหาวงศ์  สาขาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

https://drive.google.com/file/d/1WwC4ZvSpWTSY5zrk_LJIcFIPTdklfeTD/view