การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาสวนสมุนไพรบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร

การทำบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาสวนสมุนไพรบ้านโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
Household Accounting for Sustainable Community Development for Ban Khok Kham Herb Garden, Samutsakhon Province.

ผศ.ดร.วรางคนางค์ สกลุวงศ์ ลี หยาน1, อ.สมาพร ปญัญาวรายุทธ 2, อ.มรกต ภู่ทอง3, ผศ.ภัทิรา มาศมาลัย4, อ.บดินทร์ มหาวงศ์5 Asst.Prof.Dr. Warangkanang Sakulwong Lee Yan1, Samaporn Punyawarayut2, Morrakot Pootong3, Asst.prof. Prattira Masmalai4, อ. Bordin Mahmawong5 สาขาการบญั ชี คณะวิทยาการจดั การ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1,2,3,4,5 [email protected] https://management.bsru.ac.th/imms_bsru/