การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดสมุนไพร ตอนที่ 2 ฤทธิ์ต้านเบาหวาน (Antidiabetic)

เบาหวาน เป็นชื่อของกลุ่มอาการจากความผิดปกติที่ร่างกายไม่สามารถใช้น้ำตาลได้ตามปกติ ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและถูกขับออกมาทางปัสสาวะเนื่องจากร่างกายขาดฮอร์โมนสำคัญที่ชื่อว่า อินซูลิน ซึ่งผลิตจากตับอ่อน เมื่อ่ผลิตมาแล้วไม่เพียงพอต่อการใช้งานหรือผลิตแล้วใช้ไม่ได้ตามปกติ และจากสถานการณ์การสำรวจจำนวนผู้ที่เป็นเบาหวานในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกพบว่าในปี พ.ศ. 2546 พบผู้ที่เป็นเบาหวานจำนวน 189 ล้านคน และคาดว่าปี พ.ศ. 2568 จำนวนผู้ที่เป็นเบาหวานทั่วโลกจะเพิ่มเป็น 324 ล้านคน ในปัจจุบันมีสมุนไพรที่นำมาใช้เป็นยาลดระดับน้ำตาลในเลือดมากมาก ซึ่งการทดสอบฤทธิ์ลดระดับน้ำตาลในเลือด มักใช้กระบวนการในหลอดทดลอง (In Vitro) และในสัตว์ทดลอง (In Vivo)  

อ่านเพิ่มเติมได้ที่  https://link.bsru.ac.th/lpj