การต่อรองอำนาจและการประนีประนอมของผู้ชายและผู้หญิง : กรณีศึกษา ละครโทรทัศน์เรื่อง กรงกรรม

บทความนี้ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนออำนาจและการต่อรอง ตลอดจนการประนีประนอมของผู้ชายและผู้หญิงในละครโทรทัศน์เรื่องกรงกรรม โดยวิเคราะห์จากโครงสร้างอำนาจผ่านโครงสร้างของระบบครอบครัวคนจีน วัฒนธรรม ระบบความคิด ความเชื่อ ตลอดจนวิถีชีวิตของครอบครัวคนจีนในสมัยก่อน รวมไปถึงการประคับประคองการใช้อำนาจของผู้หญิงในบ้านที่ต้องมาอยู่รวมกัน โดยละครโทรทัศน์เรื่องกรงกรรม เป็นเสมือนภาพสะท้อนครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ  https://link.bsru.ac.th/67b