การติดตามและประเมินผลโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพและการจัดการ บริหารความเสี่ยงด้านการเงินของผู้สูงอายุ ชุมชนประสานมิตร และบางยี่เรือเขตธนบุรี ด้วยศาสตร์แบบบูรณาการ