การตัดสินบนในพิธีกรรมแก้บนหนังตะลุงเมืองเพชร Vow Ending in a Ceremony of Vow Fulfilling by Petchaburi Shadow Puppetry

     การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการตัดสินบนในพิธีกรรมแก้บนด้วยหนังตะลุงเมืองเพชร โดยใช้ข้อมูลจากตัวบทวรรณกรรมและบริบทในพิธีกรรมแก้บน ผลการวิจัยพบว่า การตัดสินบนมี 2 วิธี ประกอบด้วย 1) การตัดสินบนในตัวบทวรรณกรรม มีขั้นตอนโดยเริ่มจากบทร้องเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าของสินบน การยิงลูกศรตัดสินบน การลบสินบนออกจากบัญชี การนำสินบนไปทิ้งน้ำ และการนำสินบนเป็นอาหารของสัตว์น้ำ และ 2) การตัดสินบนนอกตัวบทวรรณกรรม มีขั้นตอนดังนี้ ผู้บนจะใช้วิธีฉีกใบไม้/หญ้า/เชือก/กระดาษ ให้แยกขาดออกจากกัน