การตรวจปล่อยสินค้าขาเข้า ( VDO วิธีการทำงานของชิปปิ้งเวลาปฏิบัติงาน)

https://youtu.be/d9tLfnrkuu8

แนวการทำงานของชิปปิ้ง เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ออนไลน์ /และประโยชน์ต่อ ผู้ที่สนใจ จึงได้โฟสเพื่อการศึกษา อาจจะไม่เป็นปัจจุบัน ผู้สอนจัดทำข้อมูลเพื่อการแนะนำการสอน ไม่รับผิดชอบความเป็นปัจจุบันของข้อมูล ปีปัจจุบัน อ.ธีร์วรา บวชชัยภูมิ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา