การซักประวัติอาการเจ็บป่วย (History Talking)

การซักประวัติ หมายถึง การสนทนาหรือซักถาม แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างคน 2 คนหรือมากกว่าอย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อต้องการทราบถึงอาการเจ็บป่วย และสาเหตุของการเกิดโรค

อ่านเพิ่มเติม