เพ็ญแข รุ่งเรือง, ปณต ขวัญรัตน์, สุนทรียา กาละวงค์ และ กาญจนา เหลืองสุวาลัย. (2560). การชักนำการเกิดยอดและรากของมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แบล็คแจ็ค (Ficus carica L. “Black Jack”) ในสภาพปลอดเชื้อ.วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์,17(2):42-53

          การศึกษาการชักนำการเกิดยอดและการเกิดรากของมะเดื่อฝรั่งสายพันธุ์แบล็คแจ็ค ในสภาพปลอดเชื้อ โดยใช้ส่วนตาข้างและตายอด เพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 0.1-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ GA3 ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือการใช้ BAP ความเข้มข้น 0.1-1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เพียงอย่างเดียว ให้จำนวนการเกิดยอดต่อต้น และจำนวนใบมากที่สุดเท่ากับ 3.83±1.75 ยอดต่อต้น และ 13.47±5.00 ใบ ตามลำดับ และมีความยาวยอดเท่ากับ 2.43±0.37 เซนติเมตร สำหรับการใช้  BAP ร่วมกับ GA3 พบว่าอาหารสูตร MS ที่เติม BAP ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับ GA3  ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้จำนวนยอดมากที่สุดเท่ากับ 2.42±0.52 ยอดต่อต้น โดยมีความยาวยอดและจำนวนใบเท่ากับ 2.66±0.46 เซนติเมตร และ 7.08+0.52 ใบ ตามลำดับ และการชักนำการเกิดราก พบว่าการใช้อาหารสูตร MS โดยไม่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโตให้จำนวนรากและความยาวรากมากที่สุดเท่ากับ 8.75±5.63 ราก และ 1.71±0.40 เซนติเมตร ตามลำดับ

คำสำคัญ: มะเดื่อฝรั่ง/ การชักนำการเกิดยอดและราก/ สารควบคุมการเจริญเติบโต