การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของ “ผู้หญิง” ในหนังสือ อนุสรณ์งานศพ

ภาวิณี บุนนาค และอาทิตยา อาษา. (2562). การจัดวางตำแหน่งแห่งที่ของ “ผู้หญิง” ในหนังสือ อนุสรณ์งานศพ. ใน บทความสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย มนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน” (น.341 – 356). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

อ่านต่อ