การจัดมุมประสบการณ์พื้นฐานสำหรับห้องเรียนระดับปฐมวัย

มุมประสบการณ์นั้นเป็นการแบ่งพื้นที่ในห้องเรียนเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้อย่างอิสระ หรือเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่จัดเตรียมไว้ ดังนั้นในแต่ละมุมจะต้องมีการจัดเตรียมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายตามความสนใจ และความต้องการของเด็กปฐมวัย โดยในบทความนี้ขอยกตัวอย่างมุมประสบการณ์พื้นฐานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคุณครูในการจัดมุมประสบการณ์ต่อไปอ่านต่อ