การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 

นเรศ  นิภากรพันธ์ อาภา วรรณฉวี อภิญญา นุชนารถ สุพรรณิการ์ ชาคำรุณ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

บทคัดย่อ

            งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และ (2) ศึกษาปัจจัยแห่งความสำเร็จของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ประธานและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 15 ราย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปผลการวิจัยตามประเด็นที่ต้องการศึกษา

            ผลการศึกษา พบว่า จุดแข็ง (Strength) ของชุมชนชัยมงคล คือ มีคนในชุมชนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจประกอบธุรกิจชุมชน มีปราชญ์ชาวบ้านที่ให้ความรู้ด้านการผลิตอาหาร มีทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นคือปลานิล โอกาส (Opportunity) ของชุมชนชัยมงคล คือ รัฐบาลมีนโยบายและงบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น และมีหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย เข้ามาสนับสนุนความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้น กลยุทธ์ที่คณะผู้ดำเนินงาน U2T ตำบลชัยมงคลเลือกใช้ คือ “กลยุทธ์เชิงรุก หรือ SO” โดยการมุ่งพัฒนาเรื่อง “การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน” เพราะชุมชนชัยมงคลมีคนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมในการประกอบธุรกิจชุมชน และมีคนสูงวัยที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ประกอบกับโอกาสภายนอกที่มีนโยบายรัฐบาล (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) สนับสนุนและมีหน่วยงานภายนอก เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาที่เข้ามาสนับสนุนความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่น ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา (2) การใช้ข้อมูลและความรู้ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และ (3) ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน

คำสำคัญ:   การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจชุมชนชัยมงคลพัฒนา