การจัดการเรียนรู้ในยุคโควิด : การประยุกต์ใช้เกมแอปพลิเคชันในการสอนวรรณคดี

บทคัดย่อ

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  ส่งผลให้ภาครัฐต้องใช้มาตรการควบคุมการระบาดอย่างต่อเนื่อง  มาตรการในการควบคุมที่ส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมากคือ  การปิดสถานศึกษาและให้เรียนออนไลน์  ผู้สอนและผู้เรียนในทุกระดับการศึกษาจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนในรูปแบบใหม่  รวมถึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตให้เอื้อกับการเรียนออนไลน์  การประยุกต์ใช้เกมแอปพลิเคชันถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคโควิด-19 เป็นอย่างมาก  เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความต้องการในการเรียนรู้  โดยเฉพาะการเรียนเนื้อหาทางวรรณคดีที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องล้าสมัย  น่าเบื่อ  ไม่ท้าทาย  แต่ถ้าผู้สอนปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่มีการประยุกต์ใช้เกมแอปพลิเคชันมาใช้สอนวรรณคดี  จะทำให้ผู้เรียนเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองที่มีต่อการเรียนวรรณคดีได้เป็นอย่างมาก  รวมทั้งทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้วรรณคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ       

คำสำคัญ :  การเรียนรู้ในยุคโควิด , การใช้เกมแอปพลิเคชัน ,  การสอนวรรณคดีไทยระดับอุดมศึกษา 

 

บรรณานุกรม

ชลธิชา หอมฟุ้ง. (2557). การพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจสี่เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน             อย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต. (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต                         มหาวิทยาลัยศิลปากร)

ทิศนา  แขมมณี. (2556). ศาสตร์การสอน : องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ. (พิมพ์ครั้งที่  17).                            กรุงเทพฯ  : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ไทยรัฐออนไลน์. กระทรวงศึกษาธิการเตรียมความพร้อมจัด 5 รูปแบบการเรียนการสอนยุคโควิด-19 ป่วนเมือง (ออนไลน์). 2564.            แหล่งที่มา: http://www.thairath.co.th/news/local/2100016 (14 สิงหาคม 2564) 

ประภาศรี  สีหอำไพ. (2534). วัฒนธรรมทางภาษา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ฝ่ายวิชาการ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน. (2550). สอนสนุก สร้างสุข สไตล์สาธิต(ปทุมวัน). กรุงเทพฯ             : แปลนฟอร์คิดส์ จำกัด.

สิระ  สมนาม. (2560). การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเชาว์ปัญญาเชิงปฏิบัติร่วมกับกระบวนการสุนทรียสาธก เพื่อส่ง                เสริมความสามารถในการวิเคราะห์วรรณคดีสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต. (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต,                      มหาวิทยาลัยศิลปากร)

สุคนธ์  สินธพานนท์. (2553). นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของเยาวชน. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 9119                    เทคนิคพริ้นติ้ง

สุวิทย์  มูลคำและอรทัย  มูลคำ. (2545). 21 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด. กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.

อัจฉรา  ชีวพันธ์. (2533). คู่มือการสอนภาษาไทย กิจกรรมการเล่นประกอบการสอน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช.