การจัดการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีถัดไป (The Next Normal)

บทคัดย่อ

         ความกังวลทั่วโลกคือการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ส่งผลกระทบเกือบทุกภาคส่วนในเผ่าพันธุ์มนุษย์ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักในวงกว้าง ทำให้วงการการศึกษาได้รับผลกระทบอย่างมาก การใช้สติในการแก้ปัญหาต้องมาควบคู่กับแนวทางการดำเนินการที่ดี หลายสถานศึกษาจึงต้องประชุมหารือกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข และเมื่อโรคระบาดใหญ่ COVID-19 ได้มีอิทธิพลเหมือนกับเป็นโรคประจำถิ่นของเราไปแล้ว       การพยายามหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในยุคชีวิตวิถีถัดไป (The Next Normal) จึงเป็นเรื่องที่   ท้าทายต่อผู้สอนทุกคน ในยุคชีวิตวิถีถัดไป (The Next Normal) จากการศึกษาพบว่า การเรียนการสอนควรเป็นในรูปแบบการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เพื่อเป็นทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้เรียนแต่ละคน“การประเมินผลการเรียน” ควรเปลี่ยนไปสู่ “การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้” วัดผลลัพธ์ว่าผู้เรียนเหมาะกับการเรียนรู้รูปแบบไหน คือ การทำความเข้าใจ ไม่ใช่การตัดสิน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ต้องไปควบคู่กับการพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เพื่อความอยู่รอดจนเกิดความคุ้นชิน ด้วยการดำเนินการอย่างมีเป้าหมายในยุคชีวิตวิถีถัดไป (The Next Normal)