การจัดการสารสนเทศ ตอนที่ 2

ความสัมพันธ์ของข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ

ข้อมูล สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบสารสนเทศ ต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันในด้านองค์ประกอบพื้นฐาน เมื่อพิจารณาความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ จะเห็นความเกี่ยวโยงกันมากเนื่องจาก สารสนเทศ มาจากข้อมูลที่ประมวลผลแล้ว ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร มาช่วยในด้านสารสนเทศ ส่วนระบบสารสนเทศหมายถึงการจัดกลุ่มสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานและเกิดเป็นระบบขึ้น ดังนั้น ระบบสารสนเทศ จึงประกอบด้วยสามส่วน คือ ส่วนนำเข้า ส่วนกระบวนการหรือส่วนประมวลผล และส่วนผลลัพธ์ โดยมีข้อมูลจะเป็นวัตถุดิบในส่วนนำเข้าของระบบ เพื่อประมวลข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆ และสารสนเทศ เป็นผลลัพธ์ของระบบสารสนเทศ ที่มีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องมือ สำหรับการประมวลผล ที่ทำได้รวดเร็วแม่นยำ ทำให้ได้สารสนเทศ ที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ดังนั้น ระบบสารสนเทศ จึงสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือระบบสารสนเทศที่ใช้คนทำ (Manual System) และระบบสารสนเทศ ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ (Computer based System)

อ่านต่อ