การจัดการสารสนเทศ ตอนที่ 1

การบริหารองค์การ จะต้องมีปัจจัยหลักดังต่อไปนี้เป็นพื้นฐาน ได้แก่ คน เงิน วัตถุ เครื่องจักร และสารสนเทศ (Information) จากปัจจัยดังกล่าวจะสามารถผลิตสิ่งต่างๆ เช่น ระบบการสื่อสารคมนาคม เครื่องอุปโภค-บริโภคที่ อยู่อาศัย รวมทั้ง ข่าวสารข้อมูลหรือสารสนเทศ โดยเฉพาะสารสนเทศจัดว่าเป็นปัจจัยสำคัญของการผลิต เป็นปัจจัยพื้นฐานของระบบ ตั้งแต่ระบบการศึกษา การปกครองที่มีกระบวนการทางสังคม ในการถ่ายทอดความรู้ของมนุษย์จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นต่อไป ก็ต้องใช้ระบบสารสนเทศเป็นพื้นฐาน จึงต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อรองรับการทำงานของบุคลากร รวมทั้งผู้บริหารที่จะต้องใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร

อ่านต่อ