การจัดการพิพิธภัณฑ์ ศูนย์ข้อมูลหรือศูนย์สารสนเทศท้องถิ่นเชิงวัฒนธรรมแบบผสมผสาน

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (2564). การจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์ข้อมูลหรือศูนย์สารสนเทศท้องถิ่นเชิง

วัฒนธรรมแบบผสมผสาน. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์.