การจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น

ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์. (2559). การจัดการพิพิธภัณฑ์และศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น. มหาวิทยาลัยราชภัฏ

          บ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ.