การจัดการพาณิชยนาวี (ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเรือจนถึงขั้นตอนพิธีการศุลกากร การขนส่ง เอกสารที่เกี่ยวข้อง ภาระค่าใช้จ่าย ฯล)

https://drive.google.com/file/d/14HdBljWFAPaGiikFnl8Ihp3jbf2ZMLDZ/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1HnN3xS5Gv_g4kP9L2RgjAmmP-w7vmAL0/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1Mab-GDRuufEz6uEUUIbDX4eBPxvG25Qh/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1QyN4ySSdXDm7KGHuHxlf-1uzzgLGBMUX/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1VKycbUciKa_9BOMIHtgEXIVuB9RNeP-W/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1eB_q7G5skyRM8N3h7PfJdtegSqLhifvU/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1gCT_jxdhGWj1PVzpqMcfqyrcimYa1yCz/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1h8Y5UB7Wzd2AVs6beLzoNAtnO5DyvkRV/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1usfVRJzWSYa82piKfVVqHKMEvxyHnYS4/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1xkQAxouPYmpmoc-N6ZJHR1BavvWWMOG8/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1yreYWWFHiqUmSFPGDvU2lFrynqD3QNgJ/view?usp=sharing