การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดภาวะแห้งแล้ง การเกิดมลพิษ การสูญเสียพื้นที่เพาะปลูก การพังทลายของดิน เป็นต้น จึงทำให้มนุษย์มองเห็นถึงความสำคัญถึงของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงการจัดระบบสิ่งแวดล้อมหรือการผลิต การดำรงไว้ให้คงอยู่ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ