การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยความไว้วางใจเพื่อสร้างคุณค่าสำหรับลุกค้าและซัพพลายเอ่อร์อย่างยั่งยืน TCI1

https://drive.google.com/file/d/1HCYRQBeCCqAGONPFc9pvmWTyoDmss8MH/view?usp=sharing

ธีร์วรา บวชชัยภูมิ,นิลุบล ศิวบวรวัฒนา. ลูกค้าด้วยความไว้วางใจเพื่อสร้างคุณค่าสำหรับลุกค้าและซัพพลายเอ่อร์อย่างยั่งยืน, วารสารชุมชน, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 (กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2560)

TCI 1