การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบแบบเข้มข้นระยะสั้น สำหรับนำไปใช้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

บทคัดย่อ

          การจัดการความรู้ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการทดสอบแบบเข้มข้นระยะสั้น สำหรับนำไปใช้ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) จัดทำขึ้นเพื่อรายงานการจัดการความรู้และนำข้อมูลที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการทำวิจัยเรื่อง Application of TV Digital Platform for Developing English Proficiency of Students โดยเน้นไปในประเด็นเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ มาจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ทั้งจากในระดับโรงเรียน โรงเรียนกวดวิชา และอาจารย์ผู้สอนในระดับมหาวิทยาลัยหลายท่าน หวังว่าข้อมูลนี้จะเกิดประโยชน์กับผู้ทำวิจัยและผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย